onsdag 12. september 2012

Alle veiene til gratis advokat- og rettshjelp

Det er uten tvil et enormt rettshjelpsbehov i samfunnet. Rettshjelpsundersøkelser viser at særlig ressurssvake har høy terskel for å oppsøke advokat for å få hjelp til å hevde sine rettigheter. Det finnes likevel en del ordninger som gjør at en kan få gratis advokatbistand, eventuelt med en mindre egenandel, og Gratis-advokat.no har funnet dem alle. I tillegg finnes det en del rettshjelpstilbud fra foreninger drevet av jusstudenter, men denne artikkelen handler om advokathjelp.

Fri rettshjelp
En av de viktigste tilbudene er ordningen med fri rettshjelp. Om en har krav på fri rettshjelp avhenger av hva saken handler om, og også hvor høy inntekt og formue man har. I noen sakstyper vil en ha krav på fri rettshjelp helt uavhengig av inntekt og formue. Sistnevte kalles saker uten behovsprøving.
Inntektsgrensen for de sakene som er avhengig avbehovsprøving er for tiden kroner 246 000 per år. For samboere er grensen en samlet årlig inntekt på kroner 369 000. I tillegg er det en formuesgrense som for tiden er på kroner 100 000.
Lov om fri rettshjelp skiller mellom rettshjelp i form av fri juridisk rådgivning (fritt rettsråd) og rettshjelp i form av fri sakførse, hvorav sistnevnte er det det man har behov for om man trenger å føre en sak for domstolene eller særdomstolene.
Rettshjelpsordningen åpner flere steder for at det i særlige tilfelle kan innvilges fri rettshjelp selv om inntekt og formue er for høy, eller sakstypene ikke ubetinget gir rett til fritt rettsråd eller fri sakførsel.
Det skal som hovedregel betales egenandel for både fritt rettsråd og fri sakførsel. Egenandelen er for tiden kroner 905 for fritt rettsråd, og 25% for fri sakførsel – men begrenset oppad til kroner 4524. Dersom en har innkekt under kroner 100 000 slipper en unna egenandelen og får altså gratis advokat i sin reneste form. Dersom du fortsatt har spørsmål vedrørende fri rettshjelp kan du ta kontakt i skjemaet i høyre marg, så får du tilbakemelding i løpet av et par virkedager.
At du har krav på fri rettshjelp betyr i praksis at du kan gå til en advokat og få rådgivning eller sakførsel, og at fylkesmannen betaler advokatens salær. Advokaten kan også orientere deg om hvorvidt sakstypen og inntektssituasjonen din gir deg rett til fri rettshjelp.

Rettshjelpsdekning i ulike forsikringsavtaler
De fleste vet ikke at innboforsikringen har en rettshjelpdekning som dekker mesteparten av utgiftene til advokat dersom det oppstår en tvist innenfor visse sakstyper. Selskapenes vilkår er skåret over samme lest, men de har noe ulike regler om egenandel. Kjernen er uansett av ca. 70-80% av advokatutgiftene blir dekket av selskapet, slik at du i stor grad er sikret gratis advokat ved en tvist.
Tvist vil i utgangspunktet si at det er snakk om et krav som er bestridt. Rettshjelpsdekningen på innboforsikringen har et tak på 80-100 000 kroner, avhengig av forsikringsselskap. Også andre forsikringer enn innboforsikring har rettshjelpsdekning, men innboforsikring har mest vidtgående dekningsområde hva angår ulike juridiske sakstyper.

Advokatvakten: 30 minutters gratis konsultasjon
Den norske advokatforening har en tilbud som heter Advokatvakten, som går ut på at en kan møte opp og få inntil 30 minutters gratis advokathjelp ved oppmøte. I følge advokatforeningen får 70% av de oppmøtte løst problemstillingen sin på denne halvtimen. På advokatforeningens nettside kan en finne oppmøtested- og tid for de ulike kretsene.

No cure, no pay
En metode for gratis advokathjelp har fått det populistiske kallenavnet No cure, no pay. Dette går ut på at advokatbistanden er gratis dersom saken ikke fører frem, men for å ta denne risikoen skal advokaten selvsagt ha ekstra betalt dersom den faktisk fører frem. Advokaten bestemmer selvsagt selv om han vil tilby no cure no pay i den enkelt sak, og det er en del advokatfirmaer som tilbyr advokattjenester gjennom en slik ordning (i ulike varianter). Advokatforeningen har regulert prinsippet om no cure no pay noe, slik at advokaten ikke kan avtale å ta en prosentvis andel av et erstatningsoppgjør.

Fri advokathjelp ved endring av forvaltningsvedtak
Dersom en er misfornøyd med et forvaltningsvedtak, og engasjerer en advokat for å påklage vedtaket, følger det av forvaltningsloven § 35 at en kan få disse advokatutgiftene dekket av det offentlige. Vilkåret er at klagen faktisk fører frem, slik at vedtaket blir endret til gunst for klager. Regelen forutsetter videre at det må ha vært grunn til å engasjere advokat. Dersom det er snakk om en åpenbar feil som forvaltningen ville ha rettet på dersom det ble obs på feilen, vil det lett ha syntes unødvendig å oppsøke advokat. Denne metoden for å få advokathjelp er derfor forbundet med noe risiko for at en ender opp med å sitte igjen med avokatutgiftene selv.

Advokatforsikring
Help forsikring tilbyr advokatforsikring for kroner 189 per mnd. Ved behov for advokathjelp innenfor visse rettsområder vil du da få gratis advokatbistand fra en av deres advokater eller advokatfullmektiger. Dette gjelder både rådgivning og ved en tvist. En betaler jo selvsagt premie, og slik sett strekker en seg kanskje litt langt når en sier at advokatbistanden er gratis.
Problemet/tvisten må være innenfor disse rettsområdene for at en skal få advokathjelp via advokatforsikringen til Help:
- Familierett
- Opprettelse av testament
- Arverett
- Kjøpsrett
- Arbeidsrett og arbeidsrelaterte saker
- Fast eiendomsforhold
- Forebygging og opprydding etter ID-tyveri
- Alle typer juridiske kontrakter;
- samboeravtale, ektepakt, håndverkerkontrakt osv.

Bistandsadvokatordningen
Som overskriften sier vil du i kraft av Straffeprosessloven § 107a ha krav på bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for grov vold, voldtekt og andre sedelighetsforbrytelser. Bistandsadvokaten skal støtte fornærmede og dennes interesser i forbindelse med etterforsikningen, straffesaken og erstatningssak etter ugjerningene. Dette inkluderer også søknad om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det offentlige v/retten betaler bistandsadvokaten, slik at advokatbistanden er helt gratis for fornærmede.

Fri advokatbistand ved personskade
Hjemmelen for utmåling av erstatning etter personskade er skadeserstatningsloven § 3-1. En av merutgiftene som skal erstattes etter denne er bl.a. skadelidtes utgifter til advokat. Så om en er skadet i trafikkulykke eller i arbeidsulykke skal forsikringsselskapet dekke utgiftene til advokat. Altså gratis advokat for yrkesskadde eller trafikkskadde. Dekning av advokatutgifter forutsetter riktignok at forsikringsselskapet faktisk er ansvarlige. Ved tvist om ansvar kan advokatutgiftene imidlertid være dekket av rettshjelpsdekning eller fri rettshjelp.

Om forfatteren

Gratis-Advokat.no tar sikte på å være en oppdatert ressurs med informasjon om fri rettshjelp og andre ordninger som sikrer borgerne gratis eller rimelig advokatbistand.Artikkel Nettverk: WebArtikler.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar